Language
搜索
确认
取消
新闻中心
当前位置:
首页
/
/
山东隆基机械股份有限公司2014 年度权益分派实施公告

山东隆基机械股份有限公司2014 年度权益分派实施公告

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-06-09
  • 访问量:

【概要描述】

山东隆基机械股份有限公司2014 年度权益分派实施公告

【概要描述】

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-06-09
  • 访问量:
详情

 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度权益分派方案已获2015年4月22日召开的公司2014年度股东大会审议通过,本次实施的分配方案与2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派实施事宜公告如下:
        一、2014年度权益分派方案
        本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本298,800,000股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款ª;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。
 【ª注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
        二、股权登记日与除权除息日
        本次权益分派股权登记日为:2015年6月12日,除权除息日为:2015年6月15日。
        三、权益分派对象
   本次分派对象为:截止2015年6月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
        四、权益分派方法
        1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
        2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
序号 股东账号 股东名称
1 08*****211 隆基集团有限公司
        五、咨询机构
        咨询机构:山东隆基机械股份有限公司证券部
        咨询地址:山东省龙口市外向型经济开发区
        咨询联系人:刘建   呼国功
        咨询电话:0535-8881898   8842175
        传真电话:0535-8881899


特此公告

 


                                                                                                                                                          山东隆基机械股份有限公司
                                                                                                                                                                            董事会
                                                                                                                                                                      2015年6月9日

 

20150619102029795附件.pdf

扫二维码用手机看

更多资讯

嘉轩智能

嘉轩智能

微信公众号

微信公众号

Copyright © 山东隆基机械股份有限公司    网站建设:中企动力烟台   鲁ICP备14006165号-1    SEO