Language
搜索
确认
取消
新闻中心
当前位置:
首页
/
/
山东隆基机械股份有限公司2014年第三季度报告正文

山东隆基机械股份有限公司2014年第三季度报告正文

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2014-10-30
  • 访问量:

【概要描述】

山东隆基机械股份有限公司2014年第三季度报告正文

【概要描述】

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2014-10-30
  • 访问量:
详情

证券代码:002363                           证券简称:隆基机械                           公告编号:2014-060


第一节 重要提示

        公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2014年度经营业绩的预计
五、证券投资情况
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

 

                                                                                                                                                       山东隆基机械股份有限公司

                                                                                                                                                                  董事长:张海燕

                                                                                                                                                                2014年10月29日

扫二维码用手机看

更多资讯

嘉轩智能

嘉轩智能

微信公众号

微信公众号

Copyright © 山东隆基机械股份有限公司    网站建设:中企动力烟台   鲁ICP备14006165号-1    SEO